phpからmysql接続

phpでMYSQLデータベース接続例 $server="hogeo";  $userName="hogehogeo";$password="hohoho";$dbName="sample01"; $mysqli=newmysqli($server,$userName,$password,$dbName); if($mysqli->connect_error){echo$mysql…

続きを読む